Akindynos, priest and paroikos of Iveron at Melitziane

E XII

Ἀκίνδυνος

ID: Akindynos 104