Anastasios Podogorianites, tax-payer at Dobrobikeia

E / M XI

Ἀναστασίου

ID: Anastasios 103