Anna, wife of paroikos Leon Paphlagon at Radolibos

E XII

Ἄνναν

ID: Anna 117