hegoumenos of Prasianos, at 1094 synod

L XI

- (Blachernai V.10)

ID: Anonymus 211