Xylopetzas, father of paroikoi Konstantinos and Theocharistos

L XI

τοῦ Ξυλοπετζᾶ

ID: Anonymus 376