Belkonas tou Kyrillou, paroikos at Radolibos

E XII

Βελκωνᾶς τοῦ Κυρίλλου

ID: Belkonas 103