Goudelios Maniakes, father of Georgios Maniakes

E XI

Γουδελίου τοῦ Μανιάκη

ID: Goudelios 101