Iakmos, paroikos of Iveron at Dobrobikeia

E XII

Ἴακμος

ID: Iakmos 101