Ianotas, probably paroikos at Radolibos

E XII

τοῦ Ιανοτᾶ

ID: Ianotas 101