Ioannoulia, paroikos of Iveron at Dobrobikeia

E XII

Ἰωαννουλία

ID: Ioannoulia 101