Konstas, father of paroikos Basileios at Radolibos

E XII

Κώνστα

ID: Konstas 101