Kosanna (Rosanna?), wife of paroikos Petros at Radolibos

E XII

Κωσάνναν

ID: Kosanna 101