Kyriake, paroikos of Iveron at Obelos

E XII

Κυριακή

ID: Kyriake 103