Mauros Gontziris, probably paroikos at Radolibos

E XII

Μαύρου τοῦ Κοντζίρι

ID: Mauros 103