Mauros, probably paroikos at Radolibos

E XII

Μαύρου

ID: Mauros 105