Nikephoros, hegoumenos of Berroiotou

M XI

Νικηφόρος

ID: Nikephoros 120