Stephanitzes, father of paroikos Dobrotas at Radolibos

E XII

Στεφανίτζου

ID: Stephanitzes 101