Theophano, wife of paroikos Georgios at Radolibos

E XII

Θεοφανῶ

ID: Theophano 102