priest who hesitated to marry Nikephoros III Botaneiates to Maria of Alania

XI

τὸν ἱερέα

ID: Anonymus 5024