Symeon, hegoumenos of Xenophontos on Mount Athos

XI

Συμεών

ID: Symeon 5000