Romanakes, official in sekreton of megas logariastes of the euage sekreta

M XII

Ῥωμανάκη

ID: Anonymus 619