Euphrosynos, hegoumenos of Berroiotou on Athos

E XII

Εὐφρόσυνος

ID: Euphrosynos 101