Euthymios, oikonomos of Lavra on Athos

E XII

Εὐθύμιον

ID: Euthymios 111