Neophytos, hegoumenos of Theotokos Strobilaia on Athos

E XII

Νεόφυτος

ID: Neophytos 109