Niphon, hegoumenos of Stauroniketa (?) on Athos

E XII

Νήφων

ID: Niphon 102