Symeon, hegoumenos of Karakallou on Athos

E XII

Συμεών

ID: Symeon 125