Anastasios, eparchos

E / M XI

Ἀναστασίῳ

ID: Anastasios 20111