[...], metropolitan of Euchaïta and synkellos

XI

- (DO IV.16.8)

ID: Anonymus 20255