Basileios, protospatharios epi tou koitonos and praipositos

M XI

Βασιλείῳ

ID: Basileios 20151