Basileios, protospatharios praipositos and epi tou koitonos

M XI

Βασιλείῳ

ID: Basileios 20153