Epiphanios, exarchos of the patriarchal monasteries

XI

Ἐπιφανίῳ

ID: Epiphanios 20105