Eustathios, patrikios praipositos and imperial ostiarios

XI

Εὐσταθίῳ

ID: Eustathios 20112