Eustathios (Eustratios ?), krites of the hippodrome

E / M XI

Εὐστ[...]

ID: Eustathios 20122