Konstantinos Kostomyres, praipositos epi tou koitonos and pronoetes

M / L XI

Κωνσταντίνῳ

ID: Konstantinos 20364