Nikephoros Karbonopses (or Karbonas), kourator of Tarsos

XI

Νικηφόρῳ

ID: Nikephoros 20228