Nikolaos ho tou Nikomedeias (man, or nephew of the metropolitan of Nikomedeia)

M XI

Νικολάῳ

ID: Nikolaos 20249