Theodoros Karamallos, anagrapheus of Paphlagonia

XI

Θεοδώρῳ (DO IV.11.2)

ID: Theodoros 20231