Konstantinos ho tou Blizima, tabellion, nomikos, klerikos of Acheiropoietos (Thessalonike)

E XII

Κωνσταντίνου

ID: Konstantinos 260