Nikephoros, presbyter or hegoumenos (?) of an Athonite monastery (Berroiotou?)

M XI

Νικηφόρος

ID: Nikephoros 164