Nikephoros, monk at Esphigmenou, founder of monastery in Charsianon

E / M XI

κυρ Νικηφόρος

ID: Nikephoros 167