Polypetzes, paroikos of Nea Mone at Kalothekia

M XI

Πολυπέτζης

ID: Anonymus 685