Katopteleites, paroikos of Nea Mone at Kalothekia

M XI

Κατωπτελεί>της

ID: Anonymus 686