Antonios, hegoumenos of Dorotheou on Athos

L XI / E XII

Ἀντωνίου

ID: Antonios 122