Nikodemos, monk and presbyter at Xylourgou on Athos

M XI

Νικόδιμος

ID: Nikodemos 106