Doukaina Kourtikina, nun

L XI

-

ID: Anonyma 20106