Ioannes Dabatenos, epi tou koitonos (?)

E XI

᾿Ιωάννῃ

ID: Ioannes 20688