Theodoretos, monk chartoularios and kathegoumenos

M / L XI

Θεοδωρήτῳ

ID: Theodoretos 20105