servant of Konstantinos, the epi tes trapezes of Eirene Doukaina

L XI / E XII

τὸν ἴδιον οἰκέτην

ID: Anonymus 876