Niketas (or Nikephoros), bishop of Tiberias

XI

Νικη[...] (DO V.17.1)

ID: Niketas 20500