Niketas, metropolitan of Amaseia [1166]

M / L XII

Νικήτα

ID: Niketas 170